Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger i henhold til den norske åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Gjennom strengere krav til åpenhet og ansvarlighet skal åpenhetsloven bidra til å forebygge menneskerettighetsbrudd og uanstendige arbeidsforhold hos virksomhetenes forretningsforbindelser og i leverandørkjeden.

For Marine Aluminium betyr dette at selskapet vil gi enhver som ber om det, informasjon om hvordan Marine Aluminium håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

I det følgende vil Marine Aluminium redegjøre for arbeidet som gjøres med aktsomhetsvurderinger basert på kravene i åpenhetsloven.

Administrerende direktør i Marine Alumium har det overordnede ansvaret for håndtering av faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Vi har en ansvarlig person for bærekraftsledelse, PhD, Head of HSEQ & Lean Processes, HSEQ, som skal sørge for at det utføres aktsomhetsvurderinger, samt gi bistand til håndtering av faktiske og potensielle negative konsekvenser av vår virksomhet.

Samfunnsansvar er et tema som opptar de fleste organisasjoner nasjonalt og internasjonalt. Marine Aluminium jobber med å få på plass samfunnsansvar som en integrert del av selskapets virksomhetsstyring. Dette er beskrevet i selskapets rammedokument MA-HR-GUI-001, som er i tråd med den internasjonale standarden for samfunnsansvar, ISO 26000. Virksomheten har en risikobasert tilnærming til dette arbeidet. Videre jobbes det med å etablere prosesser i Marine Aluminiums styringssystem for å understøtte selskapets arbeid med å utføre aktsomhetsvurderinger i henhold til åpenhetsloven § 4.

Marine Aluminium har forankret ansvaret for at virksomheten drives på en etisk, bærekraftig og sosialt ansvarlig måte, se i tekst på vår hjemmeside; About us | Marine Aluminium (m-a.no) samt Code of Conduct som også er tilgjengelig fra selskapets nettside. Krav til menneskerettigheter og Code of Conduct egne bestemmelser i våre kjøps og slagsbetingelser, samt at dette er forhold som blir vurdert av oss når vi auditerer selskaper som å se om de oppfyller kravene for å bli leverandør til vår virksomhet.

Marine Aluminium vil ha ytterligere økt fokus på å sikre at grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold respekteres, både i egen virksomhet, i leverandørkjeden og hos forretningspartnere som er direkte knyttet til virksomheten. Marine Aluminium sine forretningspartnere og leverandører leverer et bredt spekter av varer og tjenester knyttet til selskapets ansvarsområde. Marine Aluminiums hovedkontor i Norge er på Husøy, og vi har også en lokasjon/produksjonssted på Stord.

Marine Aluminium vil i det kommende arbeidet også vurdere om det er behov for å etablere forebyggende tiltak mot negative konsekvenser av vår virksomhet.

Marine Aluminium stiller krav til leverandører i anskaffelsesprosessen, gjennom etiske retningslinjer og krav knyttet til helse-, miljø og sikkerhet:

  • Gjennom våre audits kartlegges leverandørens prosedyrer for å ivareta helse, miljø og sikkerhet (HMS), anstendige arbeidsforhold og menneskerettigheter. Denne informasjonen innhentes fra leverandørene selv, samt ved internettsøk. Hvor omfattende undersøkelser som gjøres, beror på en risikobasert tilnærming. Forhold som identifiseres, kan få konsekvenser for leverandørens deltakelse i anbudsprosessen eller ved at det stilles særskilte krav til leverandør.
  • Marine Aluminium stiller krav til sine leverandører gjennom etiske retningslinjer i Code of Conduct og i våre avtaler som blant annet dekker anstendige arbeidsforhold og menneskerettigheter for egne ansatte. Retningslinjene inneholder bestemmelser om oppfølging og sanksjoner.
  • Marine Aluminium har som mål at selskapets virksomhet ikke skal skade mennesker, miljø og materielle verdier. Marine Alumium krever av forretningspartnerne at de etterlever samme mål, og det stilles omfattende HMS-krav til leverandørene for å oppnå dette.

Vi er ikke kjent med at det er vesentlige risikoer for Marine Alumiums virksomhet, men det er definert noen områder som selskapet ønsker å prioritere og forbedre. Disse er:

  1. Etablering av en ny arbeidsprosess for anskaffelser som skal tydeliggjøre roller og ansvar i Marine Alumium, herunder for anskaffelser hvor det må stilles tydeligere krav til kvalifisering av leverandører mht. bl.a. menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
  2. Leverandøroppfølging i prosjektgjennomføring, eksempelvis klargjøring av ansvar og roller i Marine Alumium samt utarbeidelse av sjekklister mht. menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos leverandører
  3. Gjennomgang og oppdatering av kontrakter for eksisterende leverandører
  4. Styrking av kompetanse i Marine Alumium på arbeidsmiljøoppfølging både internt i virksomheten og i forbindelse med prosjekter
  5. Krav til dokumentasjon på klimapåvirkning og vektlegging av miljøhensyn i prosjektanskaffelse

Aktuell lenker er:

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) – Lovdata

Åpenhetsloven – Forbrukertilsynet

Innmelding av kritikkverdige forhold kan også meldes inn anonymt via lenke på vår hjemmeside: Whistleblowing | Marine Aluminium (m-a.no)